مهـرجـان تـطـوان الـدولـي

لسيـنـمـا بـلـدان البـحـر الأبـيـض المـتـوسـط

بـنـايـة المـعـهـد الـوطـني للـفـنـون الجـمـيـلـة

شـارع مـحـمـد الخـامـس ـ الـحي الـمـدرسـي

صـنـدوق الـبـريـد 10 – 93000

هـاتـف/فـاكـس : 10 02 70 39 5 00212

Envoi du formulaire...

Le serveur a rencontré une erreur.

Formulaire reçu.

 

Tous les droits sont réservés.

Festival International du Cinéma Méditerranéen de Tétouan © 2014